Εφαρμογή για Virtual Net Metering Ενεργειακών Κοινοτήτων


Οι Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα έχουν την δυνατότητα κατασκευής έργων Virtual Net Metering (Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός). Με την εφαρμογή του Virtual Net Metering η παραγωγή ενός έργου από ανανεώσιμες πηγές (πχ Φωτοβολταϊκό Πάρκο) συμψηφίζεται “ενεργειακά” με απομακρυσμένες καταναλώσεις μελών της κοινότητας. Με αυτό το μέτρο στήριξης, η Ενεργειακή Κοινότητα μπορεί να ωφεληθεί από την οικονομία κλίμακος και να επενδύσει σε πιο αποδοτικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας!


Η εφαρμογή αυτή αποτελεί ένα εργαλείο διερεύνησης για έργα Virtual Net Metering που στηρίζονται σε Φωτοβολταϊκά πάρκα. Εξετάζονται οι βασικοί παράγοντες ενός ΦΒ πάρκου σε σχέση με “υποψήφιες” προς συμψηφισμό καταναλώσεις και παρουσιάζεται ένα αρχικό αποτέλεσμα για την εικόνα της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου και του κέρδους που αναμένεται να αποφέρει.


Παίζοντας με αυτήν την εφαρμογή, μπορεί να γίνει κατανοητό πώς μπορεί η απόσβεση να είναι ταχύτερη με συμψηφισμό πολλών καταναλώσεων και κατασκευή μεγάλου πάρκου (επαρκές για να τις καλύπτει). Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε μία Ενεργειακή Κοινότητα, καθώς και στα μέλη της, να αποφασίσουν ποια επένδυση είναι καταλληλότερη για τις ανάγκες της, εξοικονομώντας κόστη και χρόνο. Η λογική του οριζόντιου διαμοιρασμού της γνώσης είναι σε αρμονία με τους οριζόντιους τρόπους λειτουργίας ενός συνεταιρισμού, ενδυναμώνει την ομαδικότητα και την αποφασιστικότητα των μελών και ανεβάζει το επίπεδο των συλλογικά λαμβανόμενων αποφάσεων καθώς αυτές βασίζονται σε δεδομένα.


Διευκρινίσεις/απορίες για την εφαρμογή στο info@communityenergyriver.com!